โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่  หมู่ที่  3 บ้านเหมืองแพร่ ต.นาแห้ว อ.แห้ว จ.เลย 42170 
muangphare2021@gmail.com