คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา
บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

หนังสือเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน

รูปภาพการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
รูปภาพการประชุมผู้ปกครองนักเรียน