หนังสือเชิญเชิญประชุมกรรมการสถานศึกษา
บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

รูปภาพการประชุมกรรมการสถานศึกษา